Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Oddělení interního auditu

Náplň činnosti

 

Samostatná působnost

1. provádí auditní šetření v souladu s platnou legislativou a standardy EU

2. přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém úřadu se zaměřením na to, zda:

a)  právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány

b)  rizika, vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána

odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění

c)  řídící kontroly poskytují řediteli úřadu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné

informace

d)  jsou plněna provozní a finanční kritéria podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy

e)  zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny

ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek

f)    dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění,

že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny

3. na základě svých zjištění předkládá řediteli úřadu doporučení ke zdokonalování kvality

vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření

k nápravě zjištěných nedostatků

4. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly

5. spolupracuje na projektech EU zaměřených na činnost interního auditu

6. plní úkoly dané útvaru interního auditu ve spojení se zabezpečením podmínek pro

dosažitelnost finančních zdrojů z EU

7. předkládá řediteli úřadu střednědobý a podrobný roční plán interního auditu s vymezením

věcného zaměření, typu auditů, časového rozvržení a personálního zajištění

8. zajišťuje v odůvodněných případech provedení auditu na vyžádání ředitele úřadu i mimo

schválený roční plán

9. uvádí výsledky interního auditu souhrnně v roční zprávě, kterou předkládá řediteli úřadu

10. spolupracuje při výběru externího auditu pro realizaci globálního grantu v operačních programech

        OP VK a OP LZZ

11. poskytuje metodickou pomoc v rámci Regionální sekce interních auditorů veřejné správy

        Libereckého kraje

 

Další činnosti oddělení

Samostatná působnost

1. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě

a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou

součinnost včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty

kraje a jeho příspěvkových organizací

2. zajišťuje odborné zaměření projektů předkládaných do evropských dotačních titulů

3. podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení

projektových žádostí a na realizaci projektů

 

 

 

 

Platnost od 1.7.2010