Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pozor – při volbách do zastupitelstev obcí a měst se křížkuje aneb Říjnové volby 2014 v otázkách a odpovědích

02. 10. 2014

V pátek 10. října 2014 a v sobotu 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Krajský úřad Libereckého kraje průběžně zveřejňuje informace k volbám na své webové stránce www.kraj-lbc.cz .

V zájmu co největší informovanosti voličů jsme připravili několik nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se voleb do zastupitelstev obcí:

 1. Kdy a kde volby proběhnou?

Volby do zastupitelstev obcí budou v Libereckém kraji probíhat ve všech 215 obcích a v městském obvodu Statutárního města Liberec – Vratislavice nad Nisou, tedy v celkem 584 volebních okrscích v pátek 10. října 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod..

Seznam volebních místností, který je součástí „Oznámení o době a místě konání voleb“, byl starosty ve lhůtě do 25. září 2014 zveřejněn v obcích způsobem v místě obvyklým a před konáním voleb bude též, včetně telefonních čísel, zveřejněn na webové stránce krajského úřadu určené k volbám do zastupitelstev obcí http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2014-do-zastupitelstev-obci.  

 1. Jak lze upravit hlasovací lístek?

V prvé řadě je třeba pamatovat na to, že volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno (tedy i nižší počet). Tento údaj je uveden v záhlaví každého hlasovacího lístku.

Dále je třeba upozornit, při volbách do zastupitelstev obcí se nekroužkuje, ale křížkuje x.

Též je třeba podotknout, že získá-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než činí průměr „jeho“ volební strany, postupuje v kandidátní listině na první místo.

 

Existují tři způsoby označení:

 1. Volič hodlá volit jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami: V tomto případě volič na hlasovacím lístku v malém rámečku před jménem kandidáta křížkem označí toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
 2. Volič hodlá volit jedinou volební stranu: V tomto případě volič na hlasovacím lístku křížkem ve velkém rámečku v záhlaví sloupce označí název jím vybrané volební strany.
 3. Volič hodlá volit kombinovaně, tedy jak jednu vybranou volební stranu, tak i jednotlivé kandidáty dalších volebních stran: V tomto případě volič na hlasovacím lístku křížkem ve velkém rámečku v záhlaví sloupce označí název jím vybrané volební strany a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další jednotlivé kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.

Pakliže zvolí tento způsob označení, předně volí jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Pokud volič ve velkém rámečku v záhlaví sloupce označí křížkem název volební strany a v rámci téže volební strany též křížkem v malém rámečku označí několik kandidátů, pak na označení pro jednotlivé kandidáty nebude brán zřetel, neboť tím, že volič označil název jím vybrané volební strany, akceptoval pořadí kandidátů stanovené volební stranou.

 1. Kdo má právo volit?

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce, za předpokladu, že jde

 1. o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 11. října 2014) dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu nebo
 2. o státního občana jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb (tj. 11. října 2014) dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, pakliže na svou vlastní žádost byl obecním úřadem zapsán do dodatku stálého seznamu voličů.

Překážkou ve výkonu volebního práva, tedy nemožnost volit, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon vojenské služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

 1. Kdy voliči obdrží hlasovací lístky?

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanovil registrační úřad losem. Hlasovací lístek může být vytištěn i oboustranně. Formát hlasovacího lístku odpovídá množství volebních stran a kandidátů.

Povinností starostů je zajistit doručení hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. do úterý 7. října 2014. Samozřejmě hlasovací lístky budou k dispozici na obecních úřadech a v době hlasování i ve volebních místnostech.

 1. Jaké jsou povinnosti voliče po příchodu do volební místnosti?

Ve všech volebních místnostech na viditelném místě bude vyvěšen vzor hlasovacího lístku, případné informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidatury kandidáta a případné informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacím lístku.  Každý volič předtím, než přistoupí před okrskovou volební komisi, by se měl s těmito informacemi seznámit.

Volič po příchodu do volební místnosti je povinen prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství členského státu EU. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

 1. Nahrazuje „Potvrzení o občanském průkazu“ (vydané obvykle v důsledku ztráty nebo zničení) občanský průkaz?

Nikoliv, „Potvrzením o občanském průkazu“ nelze prokazovat totožnost ani státní občanství ČR.

 1. Jak má postupovat volič, který ve volební místnosti zjistí, že platnost jeho občanského průkazu uplynula?

Jak výše uvedeno, volič může totožnost a státní občanství ČR prokázat též cestovním pasem ČR. Pakliže jej nemá, má možnost dostavit se v době hlasování na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde bude zajištěna služba a poté, co předloží 2 fotografie a dosavadní občanský průkaz, bude mu na místě vystaven občanský průkaz (tzv. „blesk“), jehož platnost je omezena na 1 měsíc. Tímto občanským průkazem volič prokáže totožnost i státní občanství ČR a hlasování mu bude umožněno. POZOR, pokud však volič již o vydání nového občanského průkazu požádal a tento je ve výrobě, není možné na místě občanský průkaz „blesk“ vystavit.

 1. Jakým způsobem probíhá hlasování ve volební místnosti?

Volič poté, co prokázal svou totožnost a státní občanství obdrží od okrskové volební komise úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Následně je volič povinen odebrat se do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku (tzv. zástěna). Lze předpokládat, že většina voličů se do volební místnosti dostaví s již upraveným hlasovacím lístkem, který za zástěnou vloží do vydané úřední obálky a úřední obálku před okrskovou volební komisí vhodí do volební schránky.

Vzhledem k tomu, že se v obcích zařazených do senátního volebního obvodu č. 36 – Česká Lípa současně uskuteční též volby do Senátu, je nutné voliče upozornit, aby hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce vložili do šedé úřední obálky a hlasovací lístek pro volby do Senátu do žluté úřední obálky. Dojde-li k záměně, půjde v případě obou typů voleb o neplatné hlasování!

 1. Lze hlasovat i mimo volební místnost?

Ano, volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ovšem pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro nějž byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva členy s přenosnou volební schránku, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

 1. Je možné hlasovat na voličský průkaz?

Nikoliv, zákon o volbách do zastupitelstev obcí hlasování na voličský průkaz neumožňuje.

 1. Jak má postupovat volič, který se nečekaně těsně před konáním voleb nebo ve dnech voleb ocitl v zařízení typu nemocnice, porodnice apod. a chce volit?  

Pokud se zařízení typu nemocnice, porodnice apod. nachází v územním obvodu volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, pak může požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Jestliže se však zařízení typu nemocnice, porodnice apod. nenachází v územním obvodu volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, pak se voleb v jiném okrsku zúčastnit nemůže.

 1. Existují nějaká omezení volební kampaně?

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí zakazuje zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb (tj. od úterý 7. října 2014) do ukončení hlasování (tj. do 14:00 hod. soboty 11. října 2014). Případné porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako přestupek nebo jiný správní delikt, za nějž hrozí finanční sankce.

Zákonem o volbách do zastupitelstev obcí je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty ve dny voleb, a to v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Případné porušení tohoto zákazu není volebním zákonem sankcionováno, lze však očekávat, že taková skutečnost může být po vyhlášení celkových výsledků voleb důvodem pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta u krajského soudu.

 1. Kdo má právo být přítomen sčítání hlasů okrskovou volební komisí?

V sobotu 11. října 2014 ve 14:00 hod. se volební místnosti v ČR uzavřou a okrskové volební komise zahájí zjišťování výsledků hlasování.

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření, zaměstnanci obce, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

 1. Kde lze zjistit výsledky voleb?

Výsledky za okrsky budou okrskové volební komise předávat okamžitě po zpracování Českému statistickému úřadu na pracovištích u pověřených obecních úřadů. Po převzetí výsledků hlasování za volební okrsek do celkového zpracování budou výsledky bezodkladně zveřejňovány na www.volby.cz

Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho odsouhlasení a podepsání. Pověřený obecní úřad zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem.

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí vyhlašuje a zveřejňuje Státní volební komise sdělením ve Sbírce zákonů.

 1. Jakou činnost vykonává krajský úřad v době voleb?

Po celou dobu voleb bude na krajském úřadě pro potřeby voličů, okrskových volebních komisí i volebních stran zajištěna informační služba (( 48 5226 434). V průběhu hlasování budou pracovníci oddělení přestupků a voleb správního odboru provádět namátkové kontroly hlasování ve volebních místnostech v rámci celého kraje.

Zpracovala dne 30. 9. 2014:

Mgr. Pavlína Kroupová

vedoucí odd. Přestupků a voleb        

správní odbor

Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                  

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588